Easter Day

This slideshow requires JavaScript.เทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ แต่ผ่านมาหลายพันปี ปัจจุบันอีสเตอร์ที่หลายๆ คนนึกถึง มักจะเป็นเทศกาลแห่งกระต่ายน้อยน่ารักน่าชังและไข่ช็อกโกแลตไปเสียอย่างนั้น
ดูเหมือนว่ารากเหง้าของเทศกาลอีสเตอร์จะเกิดขึ้นจากการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิของชาวแองโกลแซกซอน ซึ่งทำพิธีบูชาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ คือ เทพีออสเตอร์ หรือ อีสเตอร์
เนื่องจากกระต่ายมีพฤติกรรมผสมพันธุ์อันน่าทึ่ง สัตว์ขนปุกปุยเหล่านี้จึงถูกนำมาเป็นเครื่องบูชาเทพีอีสเตอร์ และดูเหมือนว่าชาวแองโกลแซกซันจะวาดภาพเทพเจ้าของพวกเขามีเศียรเป็นกระต่ายด้วย แม้จะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีชี้ชัดก็ตาม
ในศตวรรษที่ 2 ชาวคริสต์ เริ่มรู้จักพิธีนอกรีตนี้และนำมาผสมผสานกับพิธีฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ ลักษณะเดียวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในช่วงฤดูหนาว คือ จัดพิธีขึ้นในวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลกมากที่สุด

ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9480000042276

Advertisements

History

วันอีสเตอร์
อีสเตอร์ หรือที่ชาวคาทอลิกในไทยเรียก ปัสกา (อังกฤษ: Easter) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ วันอีสเตอร์เป็นวันเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงถูกตรึงกางเขนตามพระคัมภีร์) เรียก วันอีสเตอร์

นอกจากนี้วันอีสเตอร์ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วันที่ชาวคริสต์ถือศีลอดและสวดภาวนาเป็นพิเศษ สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เรียกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (หรือที่ชาวโปรเตสแตนต์เรียก วันศุกร์ประเสริฐ) เป็นวันที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน หลังจากวันอีสเตอร์เป็นเทศกาลปัสกา (Eastertide) 50 วัน และจบเทศกาลในวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

ประเพณีในการเฉลิมฉลองแตกต่างกันทั่วโลก แต่การตกแต่งไข่อีสเตอร์และกิจกรรมค้นหาไข่เป็นที่นิยมกันมากที่สุด

วันอีสเตอร์ในแต่ละปี
ปี ตะวันตก ตะวันออก
2011 24 เม.ย.
2012 8 เม.ย. 15 เม.ย.
2013 31 มี.ค. 5 พ.ค.
2014 20 เม.ย.

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์• เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา
ตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผน
ดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา http://www.kbyala.ac.th/web-subject/web-tec/pen/CAI/project.files/frame.htm

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ที่มีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย

ที่มา http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
– เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
– ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
– เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
– ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้สนอเป็นที่ปรึกษา

ทีมา http://www.lks.ac.th/kuanjit/s2.htm

ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก

ที่มา http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm

สรุป :
โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ โดยใช้ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการปฏิบัติงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์มี 5 ประเภท คือ
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
5. โครงงานพัฒนาเกม

จากใจศิษย์ถึงครูอริสรา…

จากที่ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับครูอริสรา สะสม พวกเราได้ความรู้มากมายทั้งในเรื่องของการใช้โปรแกรมภาษาซีในการทำโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ การทำแผนผัง Floe chart การทำบล็อกโดยการใช้Wordpress การใช้โปรแกรม Ulead ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อคลิปVDO การทำคลิปที่ตัดต่อไปลงใน Youtube และการใช้โปรมแกรม Namo FreeMotion ในการทำ Animation
การที่พวกเราได้เรียนกับครูอริสรา สะสม ทำให้พวกเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในการทำงานและเพื่อคลายเครียด สิ่งที่ครูสอนเป็นสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้อีก และการทำงานที่ครูสั่งช่วยสร้างความสามัคคีให้กับพวกเรา เพราะได้ทำงานต่างๆด้วยกัน พวกเราจึงขอขอบคุณคุณครูอริสราที่ได้ช่วยสั่งสอนและให้ความรู้ ความสนุกสนานกับพวกเราค่ะ

นางสาวฐิติมา คำนามะ เลขที่ 17
นางสาวธญานี สานเมทา เลขที่ 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)